Archive for December, 2010

Birth of Blog MyJPBD

While effort to relocate Blog MyJPBD from a private web hosting site to JPBD Headquarter was successful which helped expedite the management of the blog application for the Blog Administrator, training of authors was indispensable to educate and decentralize the uploads of blogs to the respective divisions. Unlike the average blog site, this site encompasses the cooperation of divisions and project offices, thus, a blog writer contributes under the purview of a respective division or project office though comments received are the ownership of the respective author. Although the task of uploading a blog is easy to do, the more difficult job will be to change the mindset of blog writers and divisional heads to present a blog (contraction of the term “web log”) away from formal style normally found in official homepages into a short, simple yet interesting manner, juicy enough to attract others to pose comments thereby generating the much needed discussion to make any blog really interesting and worthwhile to revisit. But times are a changing and if there is a will, there is a way!

Comments (2) »

Bengkel Penggubalan Dasar: Pengenalpastian dan Peracangan Projek Melalui Teknik Logical Framework Approach (LFA)

Foto1:Bacaan doa oleh En. Zulazhar Abd Ghani dan hadir sama En. Mohd Rafizu Muda dan En. Abdul Rahim dari INTAN.

Pada 20-22 Disember 2010, Unit Penyelarasan Projek,JPBD telah menganjurkan satu bengkel berkenaan Logical Framework Approach (LFA) di Hotel Mandarin Court, Kuala Lumpur. Penganjuran bengkel adalah bertujuan untuk mendedahkan kepada peserta teknik LFA sebagai persediaan untuk perancangan projek-projek jabatan, khususnya bagi second rolling plan Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK10).

Seramai tiga penceramah daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) telah dijemput bagi mengendalikan bengkel tersebut dan bengkel telah dihadiri oleh  seramai 18 peserta yang terdiri daripada wakil bahagian-bahagian di JPBD Ibupejabat, JPBD Negeri dan seorang wakil dari Unit Perancang Ekonomi. Gambar sekitar bengkel diadakan:

Foto2:En Abdul Muhaimin Abdul Latiff, Penyelaras Program Kanan INTAN memberi ceramah berkaitan LFA

 

 

 

 

Foto3:Dari kiri, Cik Mastura Zuber (Unt. Penyelarasan Projek), En Sukri Hj. Baharom (Bhg. Ranc. Fizikal Negara) dan Puan Shamsinar Mohd Jaafar (Unt. Perancang Ekonomi, JPM)

 

 

 

Foto4:Dari kiri, Pn Hamidah Khalil (JPBD Negeri Kedah), En. Zulazhar Abd. Ghani (Unt. Penyelarasan Projek), En. Nasrul Hadi Jukun Naim (Pej. Proj. Zon Tengah) dan Tn Hj. Abd. Aziz Abdullah (Pej. Proj. Zon Selatan)

 

 

 

Foto5:Di antara contoh Logical Framework Matriks (LFM) yang telah dihasilkan dari sesi perbincangan kumpulan yang dijalankan.

 

 

 

 

Bengkel kali ini telah memperincikan pendekatan LFA ini sebagai satu teknik yang boleh menganalisis dan mengenalpasti potensi dan risiko untuk mencapai objektif dan juga outcome sesuatu program/projek yang dicadangkan. Adalah ditekankan bahawa ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat secara berpasukan dan berbentuk iteratif serta melibatkan banyak pihak. Justeru, kaedah LFA ini TIDAK BOLEH dilaksanakan oleh satu atau dua orang sahaja. Ini kerana hasil yang diperoleh melalui perbincangan yang berulang-ulang dan melibatkan banyak pihak adalah penting untuk memuktamadkan maklumat yang diperlukan bagi menyediakan program atau projek.

Sehubungan itu adalah diharapkan bengkel ini dapat memberi pendedahan awal kepada para peserta berkaitan dengan teknik ini sebagai persediaan untuk perancangan projek bagi program-program di bahagian/unit masing-masing; khususnya untuk second rolling plan pada Bulan September 2011 nanti.

No comment »

Liberalisasi Perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa

Liberalisasi atau pembukaan pasaran memberi pilihan yang lebih luas bagi barangan atau perkhidmatan kepada pengguna yang menyumbang kepada kepuasaan pengguna.  Kemasukan barangan atau pemberi perkhidmatan ke pasaran tempatan akan menyemarakkan persaingan dari segi reka bentuk yang lebih menarik atau teknologi yang lebih canggih.  Persaingan akan berupaya meningkatkan kecekapan dan mencergaskan inovasi dan kreativiti di kalangan pem,beri perkhidmatan di pasaran dan seterusnya akan merannsangkan pertumbuhan ekonomi Negara.

Pada 14 November 2008, Jemaah Menteri telah bersetuju untuk meliberalisasikan sepenuhnya sektor perkhidmatan Profesional pada tahun 2012, bagi memenuhi komitmen Malaysia terhadap Perjanjian ASEAN mengenai liberalisasi sektor perkhidmatan.

Perkhidmatan perancangan bandar merupakan sub sektor perkhidmatan yang  telah dikenal pasti bagi tujuan liberalisasi.  Selaras dengan itu, JPBD Semenanjung Malaysia bersama Lembaga Perancang Bandar Malaysia (LPBM) dan Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP) bersetuju dan memandang serius kearah liberalisasi dan memberikan komitmen sepenuhnya terhadap dasar liberalisasi sektor perkhidmatan ptrofesional ini.

Sehingga kini Malaysia telah pun memberikan komitmen untuk meliberaliasikan perkhidmatan perancangan bandar dalam perjanjian-perjanjian berikut:

  1. ASEAN Framework Agreemant on Services (AFAS)
  2. ASEAN – Australia and New Zealand FTA
  3. Malaysia – Japan FTA
  4. Malaysia – Pakistan FTA
  5. Malaysia – New Zealand FTA

Di samping itu, beberapa rundingan kini sedang berlangsung melibatkan penawaran komitmen Malaysia dalam sektor perkhidmatan perancangan bandar termasuklah rundingan bersama negara Australia dan India.

JPBD selaku pengawal (custodian) kepada perkhidmatan ini memainkan peranan penting bagi memikul tanggungjawab menerajui, menyelaras dan pemberi perkhidmatan terbaik kearah proses liberalisasi agar mampu berdaya saing d peringkat global.

Di Malaysia terdapat 118 firma perunding perancang bandar dan lebih 80% daripadanya adalah firma-firma yang kecil dengan jumlah pekerja di bawah 10 orang.  Firma-firma ini menghadapi persaingan yang kuat untuik kekal bersaing di pasaran tempatan.  Industri tempatan ini perlu dibantu dan disediakan untuk menghadapi saingan daripada syarkat asing yang lebih kukuh.  Sehubungan itu, JPBD bersama LPBM sedang menyemak semua Akta Perancang Bandar 1995 (Akta 538) dan mengkaji keperluan bagi mekanisme kawalan kemasukan pemberi perkhidmatan/perunding asing di samping mengenal pasti dan menganjurkan program-program latihan dan liputan pelanggan, penambahbaikan dan modenisasi, akreditasi dan penggabungan dalam usaha meningkatkan lagi kapasiti dan keupayaan pemberi perkhidmatan tempatan.

No comment »

Tempoh Ideal Bagi Proses Pewartaan RT

Bagi sesiapa yang tidak pernah mengetahui apa itu Rancangan Tempatan (RT), ianya adalah merupakan satu dokumen rasmi serta pelan terperinci yang menterjemah dasar-dasar dan cadangan-cadangan umum yang terkandung di dalam Rancangan Struktur (RS) kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal. RT disediakan bagi kawasan-kawasan yang dikenalpasti di dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Sehingga kini, terdapat 82 RT yang telah dan sedang disediakan di Semenanjung Malaysia oleh jabatan. Daripada jumlah tersebut 10 RT adalah dalam peringkat penyediaan dan 34 RT telah diwartakan. Selebihnya melibatkan 38 RT yang telah siap disediakan (Peringkat Draf Akhir RT) dan berada di pelbagai peringkat proses pewartaan (Rujuk Rajah 1.0)

Pewartaan sesuatu RT adalah sangat penting kerana RT yang telah diwarta adalah dokumen rasmi yang akan digunapakai oleh Pihak Berkuasa Tempatan dalam memandu pembangunan di kawasan masing-masing khasnya dan Pihak Berkuasa Perancang Negeri umumnya.

Oleh yang demikian, isu kelewatan pewartaan bagi RT yang telah siap seringkali diperkatakan dan diperbincangkan. Untuk pengetahuan anda, selepas sesuatu RT siap disediakan sehingga peringkat draf akhir, ia akan melalui beberapa peringkat lain seperti yang termaktub di dalam Akta 172 sehingga pewartaan RT dapat dibuat. Sesuatu RT itu perlu terlebih dahulu melalui peringkat publisiti iaitu pameran kepada orang awam dalam tempoh masa yang ditetapkan. Setelah selesai tempoh publisiti, ia akan dibawa untuk proses bantahan awam oleh Jawatankuasa Siasatan Tempatan dan Pendengaran dan cadangan RT yang telah dipinda berdasarkan keperluan akan dimuktamadkan sebelum di bawa ke oleh Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) untuk kelulusan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) untuk perakuan dan warta.

Berdasarkan situasi semasa terhadap 37 RT (34 RT telah warta dan 3 RT dalam proses warta) tempoh yang diambil dari tarikh akhir publisiti sehingga perakuan MMKN  adalah dari 8 bulan hingga 45 bulan. (Rujuk Jadual 1.0)

Jadual 1.0 menunjukkan tempoh kelulusan RT mengambil masa yang agak lama dengan peratusan tertinggi adalah dalam tempoh 16-20 bulan dan kedua tertinggi adalah dalam 31-35 bulan untuk sesuatu Draf RT disedia bawa ke MMKN dan diperakui.

Sehubungan itu;

Adakah perlu / wajar sesuatu draf RT Akhir mengambil masa yang lama untuk proses publisiti dan melalui Jawatankuasa Bantahan Awam serta Jawatankuasa Perancang Negeri?

Tempoh yang dipersetujui adalah 8 bulan atau kurang, adakah ini memadai? Jika ‘Tidak’ kenapa anda berpendapat sedemikian?

Sejauh mana ia akan memberi kesan terhadap proses penyediaan RT secara keseluruhannya?

Adakah cara atau mekanisma yang lebih baik dapat dilaksanakan bagi memudahkan proses mendapat kelulusan tersebut?

Marilah kita bersama-sama berbincang bagi mengatasi isu ini dan buah fikiran anda semua amat dihargai.

No comment »

Program Kolaborasi Perancangan Dan Pelaksanaan Ke Atas Cadangan Pembangunan Projek-Projek Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10)

Program Kolaborasi Perancangan Dan Pelaksanaan Ke Atas Cadangan Pembangunan Projek-Projek Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) Dengan Kementerian Dan Agensi Di Peringkat Persekutuan Dan Negeri.

Semenjak Rancangan Malaysia Ke-Lima (RMKe-5), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) sebagai peneraju utama dalam bidang perancangan bandar dan desa telah dipertanggungjawabkan untuk menyediakan Rancangan Pemajuan iaitu Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan bagi Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Pelaksanaan pelan-pelan tersebut seterusnya diserahkan kepada agensi pelaksana di peringkat persekutuan, negeri dan tempatan untuk melaksanankannya. JPBD negeri seterusnya bertindak sebagai penasihat kepada agensi-agensi tersebut semasa pelaksanaan dijalankan melalui ulasan dalam proses kelulusan Kebenaran Merancang (KM)

Walau bagaimanapun terdapat jurang antara perancangan dan pelaksanaan yang mengakibatkan sebahagian dari cadangan-cadangan pemajuan tidak dilaksanakan. Ini adalah akibat dari kurang maklum agensi-agensi akan cadangan-cadangan dan potensi pembangunan yang terkandung dalam Rancangan Tempatan. Ada kalanya potensi-potensi pembangunan yang melibatkan sektor swasta dan penduduk tempatan tidak sampai ke pengetahuan umum oleh kerana kekurangan yang terdapat dalam proses publisiti yang dijalankan. JPBD telah mengambil langkah untuk mengukuhkan bentuk dan kandungan rancangan tempatan serta meningkatkan taklimat kepada semua ’stakeholder’ akan tetapi kesinambungan dari perancangan ke pelaksanaan masih kurang berkesan. 

Sehubungan itu, Mesyuarat Perancangan Pembangunan Bersepadu Dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (RMKe-10) yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, pada 3 September 2009 telah bersetuju bahawa rancangan pemajuan yang disediakan JPBD khasnya melalui RT boleh dirujuk kerana cadangan-cadangan komponen pembangunan adalah melewati pelbagai sektor dan disediakan secara site specific atau penentuan di dalam blok perancangan. Ini termasuk cadangan tapak pelbagai kemudahan seperti kemudahan keselamatan, kesihatan, pendidikan, kawasan lapang, dan lain-lain komponen guna tanah sektor ekonomi dan sosial seperti cadangan kawasan perniagaan, perindustrian dan kawasan perumahan termasuk cadangan Program Perumahan Rakyat (PPR). 

Lanjutan dari mesyuarat tersebut, JPBD telah terlibat secara langsung dalam memberi khidmat nasihat di peringkat perancangan cadangan program dan projek RMKe-10 serta peringkat pemeriksaan dan pemilihan (pemeriksaan belanjawan dan projek) cadangan program dan projek kementerian-kementerian yang telah diadakan antara awal bulan Mac sehingga April Tahun 2010. 

Berdasarkan semakan terhadap 59 RT yang dirujuk untuk tujuan tersebut: 

1)    Hanya 66.1% cadangan RT adalah merupakan ’site specific’.

2)    Tidak semua RT menyatakan bilangan kemudahan sedia ada dan cadangan dengan jelas untuk dirujuk di dalam pelan subjek yang disertakan.

3)    Tidak semua RT yang mempunyai cadangan perumahan merangkumi pengenalpastian cadangan lokasi serta jumlah unit perumahan kos rendah/mampu milik yang akan disediakan. (PPR kos rendah yang disediakan oleh pemaju)

4)    Hampir kesemua RT tidak menyatakan cadangan sistem pengangkutan awam yang merangkumi cadangan rangkaian perhubungan rel, bas serta teksi secara terperinci. 

Oleh yang demikian, sejauhmana kita bersedia untuk menjadikan dokumen perancangan yang disediakan oleh jabatan dirujuk oleh kementerian-kementerian luar bagi tujuan pengenalpastian projek Rancangan Malaysia Lima Tahun mereka?

No comment »