Tip Merancang Pelan Rancangan Tempatan

Rancangan Tempatan adalah suatu dokumen perancangan fizikal peringkat Daerah yang mengandungi pelan zoning guna tanah mengenai projek-projek pembangunan yang telah diluluskan dan cadangan meliputi cadangan projek pengangkutan, perumahan, perniagaan, perindustrian, infrastruktur & utiliti, kemudahan masyarakat, pelancongan, alam sekitar dan pertanian bagi sesebuah daerah atau jajahan. Semua cadangan projek akan dimasukkan ke dalam lot-lot tanah yang telah dikenalpasti mengikut kesesuaian analisis semasa keadaan spatial atau tapak disamping input daripada jabatan teknikal agensi awam yang lain. Sehingga bulan Ogos 2011 Pejabat Projek Zon Timur kini diperingkat semakan pelan zonning guna tanah bagi 6 projek Rancangan Tempatan iaitu Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh, Rancangan Tempatan Jajahan Kuala Krai, Rancangan Tempatan Jajahan Machang, Rancangan Tempatan Jajahan Jeli, Rancangan Tempatan Jajahan Tanah Merah dan Rancangan Tempatan Daerah Lipis.

Antara tip dan panduan dalam penyediaan dan semakan Pelan Zonning Guna Tanah supaya dapat diterimapakai oleh Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan adalah seperti berikut;-

1. Hak Milik Tanah

Sebelum membuat pelan zoning guna tanah, perlu diketahui sama ada hak milik tanah tersebut adalah hak milik individu atau tanah kerajaan. Ini penting kerana projek-projek pembangunan awam akan mudah dibangunkan bagi tanah kerajaan berbanding individu dari segi kos pengambilan tanah.

2. Kelulusan Kebenaran Merancang

Pelan zoning juga perlu mengambilkira tentang pelan-pelan pembangunan yang telah diberikan kelulusan kebenaran merancang oleh pihak berkuasa perancang tempatan. Ini akan memudahkan tentang keserasian cadangan semasa dan cadangan masa depan.

3. Keperluan Dasar-Dasar Pembangunan

Ini merujuk kepada tanah-tanah pertanian yang memberi jaminan keselamatan makanan kepada Negara dalam jangka masa panjang. Lazimnya tanah pertanian padi aktif akan dizonkan sebagai tanah pertanian padi kekal supaya bekalan makanan Negara akan dapat dipelihara. Pembangunan tanah ini selalu perlu mendapat kelulusan daripada agensi teknikal yang berkaitan.

4. Lokasi

Merujuk kepada jarak sesuatu tanah pertanian yang berdekatan dengan jalan utama dan Bandar yang berpotensi untuk dibangunkan akan dizonkan sebagai zoning perumahan atau perkedaian di kawasan Pusat Petempatan Utama.

5. Halangan-Halangan Semulajadi

Halangan-halangan semulajadi ini merujuk kepada masalah banjir, tanah runtuh, tanah jerlus dan sebagainya akan dizonkan sebagai tanah pertanian dan kawasan sensitif alam sekitar. Tetapi sekiranya berlaku dipusat Bandar seperti masalah banjir yang mempunyai langkah mitigasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, tanah tersebut juga boleh dizonkan sebagai zoning perumahan atau komersial.

6. Rizab Sungai/Hutan/Pantai

Pelan zoning guna tanah juga perlu mengambilkira rizab sungai/hutan/pantai yang telah dikeluarkan oleh agensi yang berkaitan. Ini penting untuk mengelakkan pencemaran atau bencana alam.

Justeru dalam membuat pelan pembangunan perlu mengambilkira semua aspek secara hoslitik meliputi aspek dasar ekonomi, sosial, keselamatan, alam sekitar, kemanusiaan dan sebagainya untuk menyelaras dan kawalsedia pembangunan guna tanah mengikut prinsip-prinsip Perancangan Bandar dan Desa untuk mencapai kemampanan kualiti hidup yang tinggi.

“Selamat Menyambut Hari Raya Adilftri 2011”

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.