RANCANGAN PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selaras dengan matlamat Dasar Pembangunan Nasional untuk menjadikan Malaysia sebagai negara perindustrian yang maju, Rancangan Fizikal Negara diwujudkan bagi menyokong dan menterjemahkan Dasar Pembangunan Nasional dalam konteks spatial. Pembangunan dan struktur ekonomi yang menekankan kepada perindustrian membawa kepada perubahan struktur spatial dalam negara dimana jika tidak dirancang secara komprehensif akan berlaku pembangunan ‘adhoc’ yang mungkin akan menimbulkan kesan negatif.

Sehubungan dengan itu matlamat RFN Ke-2 adalah ‘Pembentukan satu rangka spatial negara yang efisien, saksama dan mampan untuk memandu pembangunan keseluruhan negara ke arah mencapai tahap negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020′. Ianya adalah selaras dengan Program Transformasi Ekonomi (ETP) ke arah negara maju dan berpendapatan tinggi.

Objektif utama RFN adalah untuk memastikan Malaysia mampu bersaing di peringkat global bagi menarik pelaburan dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan khususnya sub-sektor elektronik, pengetahuan, teknologi komunikasi, bioteknologi, pendidikan dan pelancongan asas kesihatan dan sebagainya. Untuk mencapai objektif ini, sokongan, promosi, dan peningkatan infrastruktur perlu ditumpukan di wilayah-wilayah yang berpotensi tertinggi dalam menarik pelaburan-pelaburan yang berkaitan dan memberi daya saing terhadap wilayah yang mempunyai potensi yang sama di negara-negara jiran.

Bagi tujuan tersebut, struktur dimensi fizikal negara perlu rasional dan sesuai bagi membolehkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Justeru RFN Ke-2 menganjurkan konsep Concentrated Decentralization sebagai strategi pembangunan negara . la bertujuan untuk mewujudkan persekitaran kondusif bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara iaitu selaras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).

Konsep ini memberi fokus kepada 2 perkara utama.

i.Bagi tujuan mempertingkatkan daya saing negara, pembangunan perlu difokuskan kepada conurbation utama yang akan menjadi pusat utama bagi pelaburan asing dan tempatan iaitu Kuala Lumpur, Georgetown, Johor Bahru dan Kuantan serta conurbation yang lain yang merupakan kawasan paling berdaya saing dan tersedia dengan rangkaian pengangkutan, infrastruktur dan perkhidmatan. Ini selaras dengan RMK10 yang melihat aglomerasi bandar sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dalam usaha kerajaan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Dari segi pembangunan industri, setiap conurbation akan menjadi tumpuan kluster perindustrian. RFN Ke-2 mencadangkan jenis kluster perindustrian dalam kawasan conurbation yang menyokong bidang pertumbuhan sasaran yang telah dikenalpasti dalam IMP3 (Third Industrial Master Plan).

ii.Strategi Concentrated Decentralization dalam RFN Ke-2 turut menekankan     supaya pembangunan perlu difokuskan kepada lokasi­lokasi tertentu di sepanjang koridor yang berpotensi iaitu koridor utara selatan (pantai barat), koridor pantai timur dan koridor tengah serta koridor-koridor sekunder yang lain. Ini bagi mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan seimbang.

Seiring dengan semangat 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan; RFN Ke-2 telah memastikan semua rakyat menikmati pembangunan negara dengan menekankan kawasan-kawasan yang sebelum ini ketinggalan akan dibangunkan dan diseimbangkan dengan menyediakan sistem perhubungan dan sistem pengangkutan yang efisien disamping menggalakkan pembangunan ekonomi setempat yang berpotensi untuk diketengahkan ke peringkat global. RFN Ke-2 turut memainkan peranannya dalam menyokong perlaksanaan NKRA seperti berikut:-

• Penyediaan infrastruktur asas luar bandar; dan

• Menambahbaik sistem pengangkutan awam bandar.

Dalam usaha ini RFN Ke-2 mengunjurkan keperluan membangunkan sistem pengangkutan bersepadu di semua pusat bandar utama, memperluaskan rangkaian jalan raya negara ke luar bandar atau antara wilayah dan memastikan sistem kemudahsampaian tempatan yang cekap.

Dasar RFN Ke-2 berkaitan :

RFN 1

RFN KE-2 BERPERANAN SEBAGAI RANGKA KERJA PERANCANGAN SPATIAL NEGARA UNTUK MENCAPAI PERANCANGAN GUNA TANAH YANG BERSEPADU DAN MAMPAN SERTA SELARAS DENGAN DASAR-DASAR SEKTORAL YANG LAIN

RFN 2

PUSAT PERTUMBUHAN BANDAR MASA DEPAN PERLU DITUMPUKAN DI CONURBATION STRATEGIK

RFN 3

PENDEKATAN PEMBANGUNAN KORIDOR PERLU DIGUNAPAKAI DALAM PERANCANGAN WILAYAH KURANG MAJU UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BAGI MENGURANGKAN KETIDAKSEIMBANGAN WILAYAH

RFN 5

PERANCANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERLU MENGGUNAPAKAI STRATEGI PEMBANGUNAN HOLISTIK PELAN INDUK PERINDUSTRIAN KETIGA (IMP3) UNTUK MENCAPAI DAYA SAING GLOBAL MELALUI TRANSFORMASI DAN INOVASI SEKTOR PEMBUATAN DAN PERKHIDMATAN

RFN 9

KAWASAN LUAR BANDAR DAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA PERLU DIBANGUNKAN AGAR MASYARAKAT BOLEH MENIKMATI PENDAPATAN YANG LEBIH TINGGI DAN KUALITI HIDUP YANG LEBIH BAIK

RFN 14

TUMPUAN PERTUMBUHAN BANDAR PERLU DITAMPUNG DI DALAM CONURBATION YANG DIRANCANG DAN DIMAJUKAN SECARA BERSEPADU SELARAS DENGAN DASAR PERBANDARAN NEGARA

RFN 15

PERTUMBUHAN EMPAT CONURBATION UTAMA IAITU KUALA LUMPUR, GEORGE TOWN, JOHOR BAHRU DAN KUANTAN PERLU DISOKONG UNTUK MEMPERTINGKAT DAYA SAING DI PERINGKAT GLOBAL

RFN 17

BANDAR BERCIRI KHAS PERLU DIKENALPASTI DAN PROJEK PEMBANGUNAN YANG MEMPERKUKUHKAN CIRI-CIRI ISTIMEWA TERSEBUT PERLU DISOKONG DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERSESUAIAN

RFN 18

PUSAT PETEMPATAN UTAMA DAN PUSAT PETEMPATAN KECIL PERLU DIKEKAL DAN DIBANGUNKAN MENGIKUT POTENSI EKONOMI SETEMPAT

RFN 28

RANGKAIAN PENGANGKUTAN NEGARA BERSEPADU PERLU DIWUJUDKAN DENGAN MENGAMBIL KIRA HUBUNGAN ANTARA GUNA TANAH DAN PENGANGKUTAN

RFN 30

RANGKAIAN JALAN RAYA NEGARA PERLU DIPERLUASKAN UNTUK KEMUDAHSAMPAIAN DI PERINGKAT WILAYAH DAN TEMPATAN

RFN 32

KONSEP PEMBANGUNAN BERORIENTASIKAN TRANSIT (TOD) PERLU DIGALAKKAN SEBAGAI ASAS PERANCANGAN GUNA TANAH BANDAR BAGI MEMASTIKAN KEBOLEHLAKSANAAN PENGANGKUTAN AWAM

RFN 33

SISTEM PENGANGKUTAN AWAM BERSEPADU PERLU DIBANGUNKAN DI SEMUA PUSAT BANDAR UTAMA

RFN 34

RFN KE-2 AKAN MENYEDIAKAN RANGKA KERJA SPATIAL BAGI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN INFRASTRUKTUR BERSEPADU DI PERINGKAT NEGARA, WILAYAH DAN CONURBATION UTAMA

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.