BENGKEL PPA 172: NOTIS PEMBELIAN

Baru-baru ini Bah. Perundangan dan Kawal Selia Perancangan (BPKSP) telah mengadakan siri 1 Bengkel Panduan Pelaksanaan Akta 172: notis pembelian di Hotel Holiday Villa, Kelantan. Seramai hampir 30 peserta yang hadir ke bengkel ini antaranya JPBD Ibu Pejabat, JPBD Negeri, PBPT, Bahagian Penilaian, Wakil Kementerian dan PTG Negeri. Bengkel selama 2 hari ini membincangkan halatuju dan kaedah pemakaian pelaksanaan notis pembelian di bawah seksyen 37 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

Antara isu-isu yang diketengahkan adalah berkenaan hubungkait notis pembelian dibawah Akta 172 dengan Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486). Peserta dibahagikan kepada 3 kumpulan bagi membincangkan berkenaan isu-isu berhubung dengan proses dan perundangan notis pembelian, carta alir notis pembelian dan pengambilan tanah serta peranan pihak-pihak terlibat dengan notis pembelian.

Mungkin ada dikalangan kita yang kurang faham apakah yang dimaksudkan dengan notis pembelian ini? Notis pembelian dikeluarkan oleh tuan punya tanah berdaftar apabila berlaku 2 keadaan seperti berikut:-

i) PBPT menolak KM disebabkan tanahnya telah dizonkan untuk maksud awam dalam rancangan pemajuan dan tidak lagi berupaya untuk kegunaan yang berfaedah; dan

ii) PBPT mengeluarkan notis rekuisisi di bawah seksyen 30, Akta 172 dan pematuhan kepada notis itu menyebabkan tanahnya tidak lagi boleh digunakan untuk kegunaan berfaedah.

Dengan kata lain, pengezonan rancangan pemajuan perlu mengambilkira kesan kepada tuan punya tanah berdaftar terutamanya untuk maksud awam kerana kita (tuan punya tanah) boleh mendapatkan pampasan melalui notis pembelian ini. So, hati-hati dalam penyediaan zoning dalam rancangan-rancangan pemajuan kelak. Atau rakan-rakan ada pandangan dalam isu notis pembelian? boleh dikongsikan bersama.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.