REMOTE SENSING DALAM PERANCANGAN BANDAR

Perkembangan pesat penggunaan teknologi remote sensing dan GIS di Malaysia bermula pada era 80an terutamanya dalam aspek pemantauan terhadap alam sekitar dan pemajuan sesuatu kawasan untuk dijadikan sebagai kawasan penempatan, pertanian dan pewujudan bandar-bandar baru yang yang lebih terancang dan tersusun. Penggunaan teknologi ini dalam menilai sumber-sumber hutan, mengesan hakisan tanah, memantau ekologi marin dan perancangan Bandar telah terbukti dapat membekalkan data yang terkini dan tepat, di samping menjimatkan kos, masa dan tenaga kerja berbanding dengan cara konvensional telah mendorong kerajaan menubuhkan Pusat Remote Sensing Malaysia (MACRES) pada tahun 1988.

Di Malaysia, teknologi remote sensing telah mula digunapakai dalam bidang perancangan bandar sejak tahun 2000. Penggunaan kaedah remote sensing secara umumnya telah digunakan sebagai asas untuk menentukan sempadan perbandaran (urban boundary), tepubina, klasifikasi guna tanah mengikut kelas umum dan di dalam aspek-aspek pembangunan sesuatu perancangan bandar yang terancang. Khusus bagi perancangan bandar, data-data yang di perolehi daripada teknologi remote sensing adalah amat berguna untuk dijadikan sebagai maklumat dan panduan di dalam membuat penyelidikan serta arah tuju pembangunan.

Pengunaan tanah bagi sesuatu kawasan sentiasa mengalami perubahan yang berterusan. Perubahan ini dapat diperhatikan melalui pemetaan kawasan tersebut. Pertambahan populasi penduduk serta aktiviti yang dijalankan adalah sesuatu yang amat penting untuk tujuan perancangan bandar yang lebih berkesan. Kaedah remote sensing juga dapat membantu dalam menyediakan peta-peta gunatanah bagi tujuan perancangan bandar, Ini kerana kaedah remote sensing dapat merakam imej dari udara, mengesan setiap perubahan guna tanah dan membuat klasifikasi ke atas tanah dari masa ke semasa. Data berbentuk digital yang diperolehi melalui kaedah remote sensing akan ditukar kepada maklumat berbentuk peta guna tanah dengan menggunakan perisian sistematik. Dengan kaedah ini ia dapat menjimatkan masa, lebih mudah dan data yang diperolehi lebih tepat.

  del.icio.us this!

No Response so far »

Comment RSS · TrackBack URI

Say your words

You must be logged in to post a comment.