Panduan

Jenis Kategori
Types of Category

Utama: Artikel-artikel yang menjanakan perbincangan
Main: Articles that generate discussions
Lain-lain: Pelbagai artikel
Others: Miscellaneous articles

Budi Bahasa
Language

Pengguna-pengguna adalah diminta memberi kerjasama menggunakan etik blog semasa memberi komen.
Users are asked to cooperate and use blog ethics when giving comments.

Cara Komen
Comment Style
Pengguna-pengguna adalah diminta memberi kerjasama supaya tidak menggunakan singkatan SMS semasa memberi komen.
Users are asked to cooperate and not use SMS short forms when giving comments

Untuk rujukan anda :

Garis Panduan Pelaksanaan Blog bagi Agensi Sektor Awam

Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998

Kod Kandungan, Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia 2004

Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2006 – Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam